فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٤٦٤: آنچه عشقت با دل ما می کند

آنچـه عـشـقـت بـا دل مـا مـی کـندمــوج در اطــراف دریــا مــی کــنــدآنـچـه دارم عـشـق تـو از مـن بــبـردهرچـه بـینـد تـرک یغـمـا مـی کـندنــقــطــه خ…

آنچـه عـشـقـت بـا دل مـا مـی کـندمــوج در اطــراف دریــا مــی کــنــد
آنـچـه دارم عـشـق تـو از مـن بــبـردهرچـه بـینـد تـرک یغـمـا مـی کـند
نــقــطــه خــال عــدس مــقــدار تــوچـون عـدس تـولید سـودا می کند
هر غـمی کـز عـشـقـت آید در درونجـان بـرغبـت در دلش جا می کند
روح را فیض از لب جان بخش تستزآن چو عیسی مرده احیا می کند
من غـلامی تـو می خـواهم چـنانکبــنــده آزادی تــمــنــا مــی کــنــد
آن سـر گیسوی همچـون سـلسـلهعــقـل را زنـجــیـر در پــا مـی کـنـد
مـن نـبــودم والـه و شــوریـده لـیـکعـشـق رویت این تـقـاضـا می کند
نیسـت بـا عاشق جـفا آیین دوستبــا مـن درویـش عــمـدا مـی کـنـد
گرچه بـر چون من گدایی در بـبستبــر ســگـان کـوی در وا مـی کــنـد
در خــرامــیــدن قــد چـــون ســرو اوکــار صــد دل زیـر وبــالـا مـی کـنـد
دل بـــخـــوبـــان دگـــر از شـــوق اوچـون مگـس آهنگ حـلـوا می کـند
چـون صـدف ازآب دریا سـیر نـیسـتقـطـره مـی بـیند دهن وا می کـند
وصـف رویش سـیف فـرغـانی مـدامهمچـو مجـنون وصـف لیلا می کند
شــد بــهـار وگـل بــبــاغ آورد رخــتبــلـبـل شـوریـده غـوغـا مـی کـنـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج