فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٤٦٣: مستی امروز من نیست چو مستی دوش

مستـی امروز من نیست چو مستـی دوشمـی نـکــنـی بــاورم کــاســه بــگــیـر و بــنـوشغـرق شــدم در شــراب عـقـل مـرا بــرد آبگــفــت خــرد الــوداع بـــاز…

مستـی امروز من نیست چو مستـی دوشمـی نـکــنـی بــاورم کــاســه بــگــیـر و بــنـوش
غـرق شــدم در شــراب عـقـل مـرا بــرد آبگــفــت خــرد الــوداع بـــازنــیــایــم بـــه هــوش
عـقـل و خـرد در جــنـون رفـت ز دنـیـا بــرونچـونک ز سر رفت دیگ چـونک ز حد رفت جـوش
این دل مجـنون مسـت بـند بـدرید و جـستبـا سـرمـسـتـان مـپـیـچ هـیچ مـگـو رو خـمـوش
صـبــحـدم از نـردبــان گـفـت مـرا پــاسـبــانکـز سـوی هفـتـم فـلـک دوش شـنـیدم خـروش
گـفـت زحــل زهـره را زخــمـه آهـسـتــه زنوی اســد آن ثـــور را شــاخ بـــگــیــر و بـــدوش
خون شده بـین از نهیب شیر بـه پستان ثورشـیر فـلـک را نـگـر گـشـتـه ز هیبـت چـو مـوش
گرم کن ای شیر تـک چـند گریزی چـو سگجــلـوه کـن ای مـاه رو چــنـد کـنـی روی پــوش
چـشم گشا شش جـهت شعشعه نور بـینگوش گشا سوی چرخ ای شده چشم تو گوش
بــشـنـو از جـان سـلـام تـا بــرهـی از کـلـامبــنــگــر در نــقــش گــر تــا بــرهـی از نــقــوش
گفتمش ای خواجه رو هر چه شود گو بشوصــــافــــم و آزاد نــــو بــــنــــده دردی فــــروش
تـرس و امید تـو را هسـت حـواله بـه عـقـلدانــه و دام تـــو را هــســت شــکــاری وحــوش
دردی دردش مـرا چـون بـه حـمـایت گـرفـتبـا مـن از ایـن هـا مـگـو کـار تـوسـت آن بـکـوش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج