فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٤٦٢: چرخ را خاکستری از برق سودا کرد حسن

چـرخ را خـاکـسـتـری از بـرق سـودا کـرد حـسـننقطه خـاک سـیه را چـون سـویدا کرد حـسـنغوطـه در خـون شـفق زد سـاعد سـیمین صـبـحتـا بـه خـونریز اسیران دسـت…

چـرخ را خـاکـسـتـری از بـرق سـودا کـرد حـسـننقطه خـاک سـیه را چـون سـویدا کرد حـسـن
غوطـه در خـون شـفق زد سـاعد سـیمین صـبـحتـا بـه خـونریز اسیران دسـت بـالا کرد حـسـن
کـوه طـوری را که بـر زانوی تـمکین تـکیه داشـتاز نـگـاه بـرق جـولـان آتـشـین پـا کـرد حـسـن
غــوطــه در مـوج حــلــاوت زد زمـیـن و آســمــانتـا ز شـکـر خـنـده پـنـهان گـره وا کـرد حـسـن
مـی بــرد هـر قـطـره اشـکـم لـذتــی از دیـدنـششبـنم این بـوستـان را چـشم بـینا کرد حسن
کـوه را دل آب شـد تــا لـعـل او ســیـراب گـشـتغوطه در خون زد جهان تا رنگ پـیدا کرد حسن
صـورت احـوال مـجـنـون چـون بــمـانـد در نـقـاب؟نـقـش پـای نـاقـه را آیینه سـیمـا کـرد حـسـن
دیـده را آیـیـنـه دار مـهـر کـردن مـشــکـل اســتحیرتی دارم که چون خود را تماشا کرد حسن
(دیـد دیـگــر نـیـســت) مــا را تــاب درد انـتــظــارنـعـمـت فـردوس را اینـجـا مـهـیـا کـرد حـسـن
طفل شوخ و عزت مصحف، چه فکر باطل است؟دفتـر دل را بـه یک سـاعـت مجـزا کرد حـسـن
گـر چـه صـائب روز ما را تـیره تـر از زلف سـاخـتداغ مــا را آفــتـــاب عــالــم آرا کــرد حـــســن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج