فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٤٦٢: مرا که یک نفس از وصل یار سیری نیست

مرا که یک نفس از وصل یار سیری نیستزبـوسـه صـبـر نه واز کـنـار سـیری نیسـتازآن گـلی کـه ز رنگـش خـجـل شـود لـالـهچـو عـنـدلـیب مـرا از بـهار سـیری نیسـ…

مرا که یک نفس از وصل یار سیری نیستزبـوسـه صـبـر نه واز کـنـار سـیری نیسـت
ازآن گـلی کـه ز رنگـش خـجـل شـود لـالـهچـو عـنـدلـیب مـرا از بـهار سـیری نیسـت
اگـر جـهان همـه پـر گـل کـننـد رنـگ بـرنگمـرا زدیـدن آن لـالـه زار ســیـری نـیـســت
درخــت حــســن گـلـی مـاه رو بــبــار آوردچو نحلم ازگل آن شاخسار سیری نیست
گــرم چــو عــود بــســوزنـد بــرســر آتــشمـرا از آن شــکـر آبــدار ســیـری نـیـســت
بـدسـت دشمنی ار بـر سـرم زند شمشیرمـرا زدوسـتــی آن نـگـار سـیـری نـیـسـت
جـماعـتـی کـه چـومن منصـفـند می گویندکه یار را چـه عجـب گر زیار سیری نیسـت
گـرم چـو گـوی نـهـد اسـب یار بـرسـر پـایمرا از آن شه چـابـک سوار سیری نیسـت
مـرا زدوسـت اگـر مـرده بــاشـم انـدرخـاکبـگویم ونشوم شـرمسـار، سـیری نیسـت
بـخـورد دهر بـسـی همچـو سـیف فرغانیهـنـوز در شـکـم روزگـار سـیـری نـیـســت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج