فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٤٦٢: آینه ام من آینه ام من تا که بدیدم روی چو ماهش

آیـنـه ام مـن آیـنـه ام مـن تـا کـه بـدیـدم روی چـو مـاهـشچـشـم جـهانم چـشـم جـهانم تـا که بـدیدم چـشـم سـیاهشچـرخ زمین شد چرخ زمین شد جـنت مأوی راحت …

آیـنـه ام مـن آیـنـه ام مـن تـا کـه بـدیـدم روی چـو مـاهـشچـشـم جـهانم چـشـم جـهانم تـا که بـدیدم چـشـم سـیاهش
چـرخ زمین شد چرخ زمین شد جـنت مأوی راحت جـان هاتـا کـه بــرآمـد تـا کـه بـرآمـد بـر کـه جـودی خـیـل و سـپـاهـش
پـشت قوی شد پـشت قوی شد اختر دولت عدل و عنایتچون نشود شه چون نشود شه آنک تو باشی پشت و پناهش
شـوره زمـینـی شـوره زمـینـی کـز تـو کـشـد او آب بـهاریسـبـزتـر آمـد سـبـزتـر آمـد از هـمـه جـاهـا کـشـت و گـیـاهـش
روی چو ماهت روی چو ماهت بـست گرو دی بـا مه و اخترگـشـت گـروگـان گـشـت گـروگـان ماه و سـما را زلف سـیاهش
سلسله جنبان سلسله جنبان گشت برادر این دل مجنونچـون بـنشورد چـون بـنشورد آن مجـنون کش شـد سـر ماهش
دم مزن ای جـان دم مزن ای جـان بـرخـور کآمد روز مـبـارککـیسـت مـبـارک کـیسـت مبـارک آن کـه بـبـیند هم ز پـگـاهش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج