فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٤٦١: عاشقان راسوی خود هم خود بود جانان دلیل

عاشقان راسوی خود هم خود بـود جـانان دلیلکعبـه وصل و زاد غم، وز خـویشتـن رفتـن سـبـیلای بـقـال وقـیل عـالـم بـی خـبـر از عـشـق تـوهر که معلومش تو باشی …

عاشقان راسوی خود هم خود بـود جـانان دلیلکعبـه وصل و زاد غم، وز خـویشتـن رفتـن سـبـیل
ای بـقـال وقـیل عـالـم بـی خـبـر از عـشـق تـوهر که معلومش تو باشی فارغست از قال و قیل
گـرد خـجـلـت مـی فـشـانـد نـور رویت بـر قـمـرآب حـیوان مـی چـکـانـد تـیـغ عـشـقـت بـر قـتـیل
هرکه را زین سیم وزین زر کرد مستغنی غمتزر بــنـزد آن تــوانـگــر چــون گــدا بــاشــد ذلــیـل
تـا بـدیدم شـمع روی تـو، چـنان بـا خـود گرفـتآتــش عــشــق تــرا جــانـم کـه روغـن را فـتــیـل
بـا بـلـا هم خـانه بـاشـد عـاشـق اندر کـوی تـووز ســلـامـت دور بــاشــد پــشـه زیـر پــای پــیـل
طبـع شورانگیز را بـر جـان عاشق حـکم نیستآتـــش نــمــرود را تـــاثـــیــر نــبـــود در خـــلــیــل
از بـرای وصـل جـانان گـر زعـاشـق جـان خـوهدهمچنان بـاشد که آب از جـوی خواهد سلسبـیل
یوسـفان حـسن را جـاه وجـمال از روی تـسـتچـون شـکـر از خـاک مصـر وچـون نهنگ از آب نیل
عـاشـقـان را چـه زیان گر عـقـلشـان نکـند مدددر خـلـافـت چـه خـلـل گـر بـا عـلـی نبـود عـقـیل
گـر پــیـمـبــر وار عـاشـق وارهـد از خـویـشـتـنوحــیـهــا آیـد بــدو وانــدر مــیــان نــی جــبــرئیـل
سیف فرغانی زغم بـر عاشقان تـکلیف نیسـتحــمـل کـوه بــیـسـتــون فـرهـاد را نـبــود ثــقـیـل
از پــی تـعـریـف جـانـان را مـکـن در شـعـر ذکـربـهر شـهرت در چـمن گـل را مـکـش بـر روی بـیل

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج