فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٤٦٠: با توانایی به اهل فقر استغنا مزن

بـــا تــوانــایــی بــه اهــل فــقــر اســتــغــنــا مــزنعـاجـزان را دسـتـگـیری کـن، بـه دولـت پـا مـزنبــا قـضـای آسـمـانـی چـاره جـز تـسـلـیـم نـی…

بـــا تــوانــایــی بــه اهــل فــقــر اســتــغــنــا مــزنعـاجـزان را دسـتـگـیری کـن، بـه دولـت پـا مـزن
بــا قـضـای آسـمـانـی چـاره جـز تـسـلـیـم نـیـسـتدر مــحــیـط بــیـکــران زنـهـار دســت و پــا مـزن
جــز در دل نــیــســت امــیــد گــشــاد از هــیــچ درمی تـوان بـر سـینه زد تـا سـنگ، بـر درها مـزن
بــا قـد خــم نـیـســت لـایـق حــلـقـه هـر در شـدنزیـنـهـار ایـن حــلــقــه را جــز بــر در دلـهـا مـزن
تـــا بـــرآیــد از گــریــبـــانــت بـــه یــکــدم آفـــتـــابدست خود چـون صبـح جـز بـر دامن شبـها مزن
گــر طــمـع داری کــه گـردد ســیـنـه ات کــان گـهـرتـیغ اگـر چـون کـوه بـارد بـر سـرت، سـر وا مـزن
تــــا نـــســـازی جــــمـــع دل از فـــکـــر زاد آخـــرتپــشـت پــا چـون سـالـکـان خـام بــر دنـیـا مـزن
از در پــوشــیــده بـــرگــردنــد مــهــمــانــان غــیــببــخــیـه از خــواب گــران بــر دیـده بــیـنــا مــزن
عــالـمـی را از نـفـس چــون مـی تــوانـی داد جــانمهر خاموشی به لب در مهد چون عیسی مزن
تـــا نــگــیــرد خـــوشــه اشـــک نــدامــت دامــنــتدسـت بـر هر شـاخ همـچـو تـاک بـی پـروا مزن
بر سیه چشمان مگردان سرخ صائب چشم خویشکـاسـه در خـون جــگـر چــون لـالـه حـمـرا مـزن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج