فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٤٥

زهـــی ز طـــره تــــو آفـــتــــاب در ســـایـــهبــپـیـش پــرتـو روی تـو مـاه و خـور سـایـههـوای عــشــق تــرا مـهـر و مــاه چــون ذرهدرخــت لـطـف تـ…

زهـــی ز طـــره تــــو آفـــتــــاب در ســـایـــهبــپـیـش پــرتـو روی تـو مـاه و خـور سـایـه
هـوای عــشــق تــرا مـهـر و مــاه چــون ذرهدرخــت لـطـف تــرا هـر دو کـون در سـایـه
بـنزد عقل چو خورشید روشنست که نیستکـسـی بـقـامـت و بـالـای تـو مـگـر سـایه
چـو سـایـه بـر مـن بـی نـور افـگـنـی گـویـنـدکـه آفـتـاب فـگـنـدسـت سـایـه بـر سـایـه
چــنــان گــرفــت جــهـان نـور آفــتــاب رخــتکـه بـر زمـین نـفـتـد بـعـد ازین دگـر سـایه
چـو تـاب مهر تـو چـون ریسـمان گـرفـت بـدلچـو شمع نور شد از پـای تـا بـسـر سـایه
ز تــاب و پــرتــو رویــت در آب و خــاک کــنــدگـر آفـتــاب نـبــاشــد هـمـان اثــر ســایـه
چو خواست کز من شیرین سخن برآرد شورنـبــات خــط تــو افـگـنـد بــر شـکـر سـایـه
چــه گـرد نـان کــه کــلـه زیـر پــایـت انـدازنـدچـو افـگـنـد سـر زلـف تـو بـر کـمـر سـایـه
ز بــهــر آنــکــه نــهـی پــای بــر گــهـر در راهچــو آفــتــاب کــنـد خــاک را گـهـر ســایـه
ز روز اول هــســـتـــنـــد روشـــن و تـــاریــکز روی و مـوی تـو گـر آفـتــاب و گـر سـایـه
بــاعـتــدال شـود چــون هـوای فـصـل ربــیـعاگـر بـیـفـگـنـی از لـطـف بـر سـقـر سـایـه
تــو آفـتــاب جــمـالـی و لـطـف تــو چـون ابــرکـه او دریـغ نـدارد ز خـشـک و تــر سـایـه
تــو آفــتــاب زمـیـنـی و گــر خــوهـی نـدهـدبآسـمـان و بــمـاه از تـو زیـب و فـر سـایـه
ز پــرتــو تــو چــو خــورشــیـد ذره را بــاشــدمـدام در شـب تــاریـک جــلـوه گـر سـایـه
ز تـــاب مــهــر تــو در روی ذرهــای حــقــیــرچـو آفـتــاب کـنـد بــعـد ازیـن نـظـر سـایـه
رقــیـب آمـد و افــگــنـد ســایـه بــر ســر تــوتــو آفـتــاب رخــی دور کـن ز سـر ســایـه
کـه مـاه روشـن بــر آســمـان گـرفـتــه شـودزمـیـن تـیـره چـو افـگـنـد بــر قـمـر سـایـه
مــفــر مــن در تــســت آنـچــنـانـک مــردم رادر آفــتــاب تــمــوزی بــود مــفــر ســایــه
چـو من بـپـای طلب گرد کوی عشق بـسـیبجست و جوی تو می گشت دربدر سایه
چـو یـافـت بــوی تــو در خـانـهـای درویـشـاندگــر نــمــی رود از خــانــهـا بــدر ســایـه
از آفــتـــاب فــراقــت چـــو خــاک گــرم شــدمـراسـت ز ابــر وصـال تـو مـنـتـظـر سـایـه
دلـم ز دیـدن غـیـر تــو کـور شــد چــو فـگـنـدمـرا غـشـاوه عـشـق تـو بــر بـصـر سـایـه
تـو سـاکـنـی و مـن انـدر پــی تـو سـرگـردانبـلی درخـت مقیمسـت و در سـفر سـایه
ز نـور مـهر تـو بـی بـهره بـود دل زآن سـانـکز تـاب طـلعـت خـورشـید بـی خـبـر سـایه
بــزیـر سـایـه زلـفـت مـقـام سـاخــت کـنـونچـنـانـکـه زیـر درخـتــان کـنـد مـقـر سـایـه
ز ابــر مـحــنـت طــوفــان غــم اگـر خــواهـیبــرو بــبــار کــه نـگـریـزد از مـطــر ســایـه
تـو در گشاده ای و من چو حلقه مانده بـروناز آنـکـه نـبــود چـون بــاد پــرده در سـایـه
نـظــر کــنـم بــتــو از روزن آنـچــنـانـکـه کـنـدبآفــتـــاب نــظــر از شـــکــاف در ســـایــه
مـکـن تــواضــع بــا عــاشــقــان خــود زنـهـارایـــا ز طـــره تــــو آفـــتــــاب در ســــایـــه
چـو آفـتـاب نـمـایـد بــسـوی پــسـتـی مـیـلکند بـلندی بـا اصـل خـویشـتـن هر سـایه
اگـر تــو تــیـغ زنـی بــا مـه سـتــاره حــشـمچــو آفــتــاب ز ذره کــنـد حــشــر ســایـه
سـزد که عاشق بـر خـاک زر فشاند و سـیمکه تـا فـتـد ز تـو بـر روی سـیم و زر سـایه
بـقـدر خـویـش کـنـد هـرکـسـی تـرا خـدمـتز بـرگ مـیوه طـمـع نـیسـت وزز هر سـایه
در آفـریـنـش هـر عـیـن را جــدا اثــری اسـتچــو آفـتــاب نـدیـدی هـمـی نـگـر ســایـه
فــشــانــد مــیــوه تــر شــاخ بـــارور در بـــاغفـگـنـد بــر سـر ره بــیـد بـی هـنـر سـایـه
چـو بـر درت مـن بـی بـرگ سـایـه یی گـردموگر چـه نیسـت مراد کس از شجـر سـایه
قـبــول کـن ز مـن ایـن بـیـتـهـا کـه نـزد کـرامبــجـای بــربــود از بــیـد بــی ثـمـر سـایـه
بــنـور مـاه جــمـالـت چــو پــرتــو خــورشـیـدبـشرق و غرب رسـد از من این قدر سـایه
نـخــواســتــم کـه رســد تــیـغ آفـتــاب بــتــوبـپـیش مـاه رخـت سـاخـتـم سـپـر سـایه

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج