فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٤٥: جز لطف و جز حلاوت خود از شکر چه آید

جـز لطف و جـز حلاوت خود از شکر چـه آیدجـز نـور بــخـش کـردن خـود از قـمـر چـه آیـدجـز رنگ های دلکش از گلستـان چـه خـیزدجـز بـرگ و جـز شـکـوفـه از شـاخ…

جـز لطف و جـز حلاوت خود از شکر چـه آیدجـز نـور بــخـش کـردن خـود از قـمـر چـه آیـد
جـز رنگ های دلکش از گلستـان چـه خـیزدجـز بـرگ و جـز شـکـوفـه از شـاخ تـر چـه آید
جـز طـالـع مـبــارک از مـشـتـری چـه یـابـیجــز نــقــدهـای روشــن از کــان زر چــه آیـد
آن آفـتـاب تـابــان مـر لـعـل را چـه بــخـشـدوز آب زنـــدگـــانــی انــدر جـــگـــر چـــه آیــد
از دیـدن جــمــالــی کــو حــســن آفــریـنــدبـالـلـه یـکـی نـظـر کـن کـانـدر نـظـر چـه آیـد
ماییم و شور مستی مستی و بت پرستیزین سـان که ما شدستـیم از ما دگر چـه آید
مستی و مستتر شو بی زیر و بی زبـر شوبی خویش و بی خبر شو خود از خبر چه آید
چـیزی ز ماست بـاقی مردانه بـاش سـاقیدرده مـی رواقــی زیـن مـخــتــصــر چــه آیـد
چـون گـل رویم بـیرون بـا جـامه های گلگونمجـنون شویم مجـنون از خواب و خور چه آید
ای شه صلاح دین تـو بـیرون مشـو ز صورتبــنـمـا فـرشـتــگـان را تـو کـز بــشـر چـه آیـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج