فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٤٥: ای ز رویت پرتوی مرآفرینش را تمام

ای ز رویــت پـــرتـــوی مـــرآفـــریــنــش را تـــمـــاماز وجـود تـسـت سـلـک آفـریـنـش را نـظـامگر ز مه خـود را نقـابـی سـازی ای خـورشـید رویماه بـر ر…

ای ز رویــت پـــرتـــوی مـــرآفـــریــنــش را تـــمـــاماز وجـود تـسـت سـلـک آفـریـنـش را نـظـام
گر ز مه خـود را نقـابـی سـازی ای خـورشـید رویماه بـر روی تو چون بر روی مه بـاشد غمام
بــا جـمـال تـو مـلـاحـت هـمـچـو شـوری بــا نـمـکدر حـدیث تـو حـلاوت همچـو معنی در کلام
مـبــتــلــای تــو ســلـامـت مـی دهـد بــر وی درودآشـنای تـو سـعادت می کند بـر وی سـلام
خــدمـتــی از مـن نـیـایـد لـایـق حــضــرت کــه تــوپــادشـاهـان بــنـدگـان داری و آزادان غـلـام
در مـقـام شـوق تــو مـســت شــراب عـشــق تــودارد از جـز تـو فراغت چون فرشتـه از طعام
بــی سـر و پــایـی کـه انـدر راه عـشـقـت زد قـدمبـر زمین نگـرفـت جـا بـر آسـمان ننهاد گـام
بـــر در تـــو بـــا دل پـــرآتـــش و چـــشـــم پـــر آبخویشتـن را سوخته از پـختـن سودای خام
چون تویی همچون منی را کی شود حاصل بشعرچـون کبـوتـر صـید نتـوان کرد عـنقـا را بـدام
چـون مـگـس هـرگـز نـیـالـایـد دهـان خـود بـشـهـدشوربختی کز لب شیرین تو خوش کرد کام
در چـنـین مـحـراب گـه بـا شـعـر تـحـت الـمـنـبـریسـیف فـرغـانی نزیبـد این جـماعـت را امام

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج