فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٤٥٧: ای چو خورشید چشمه یی از نور

ای چـو خـورشید چـشـمه یی از نورپـــرتـــو تــو مــبـــاد از مــن دوردوست راچون بود شکیب از دوستچـشـم را کـی بـود ملال از نوردو جــهـانـش نـیـایـد انــ…

ای چـو خـورشید چـشـمه یی از نورپـــرتـــو تــو مــبـــاد از مــن دور
دوست راچون بود شکیب از دوستچـشـم را کـی بـود ملال از نور
دو جــهـانـش نـیـایـد انــدر چــشــمهرکـرا در جـهان تـویی مـنظـور
صــحــبــت تــو غــنــا ومــن درویـشنـظــرتــو شــفــا ومــن رنـجــور
نـیـسـت هـر خــوب را مـلـاحــت تــونیسـت هر کوه را کـرامت طـور
صــورتــی هــمــچــو روضــه رضــوانگیسویی همچـو عنبـرینه حـور
چـشـم مخـمورت آنچـنانکه ازوسـتمسـتـی مـا چـو خـمـر از انگـور
زیــر ایــن خـــرقــه دوســتـــان داریهمچو جان در قبای تن مستور
همـه از جـان خـود بـگـرمی عـشـقدل خـود سرد کرده چـون کافور
دل بـــعــشــق تـــو زنــده شــد آریمـرده زنده شـود بـنفـخـه صـور
جــان عــاشــق ز(حــزن تـــو) دایــمآنچـنان منشرح که دل بـسـرور
سـر عـشـق تـو خـواسـتــم گـفـتـنغـیرت تـو نـمـی دهـد دسـتـور
سـیـف فـرغـانـی از تـو سـیـر نـشـداز عسـل سـیر کی شود زنبـور

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج