فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٤٥٤: چند با من سرکش ای سرو روان خواهی شدن؟

چند با من سرکش ای سرو روان خواهی شدن؟چـنـد بــار از بـی بــری بـر بــاغـبــان خـواهـی شـدن؟روزگـار زلـف طـی شـد، خـط بــه آخــرهـا رسـیـددیـگـر ای نـا…

چند با من سرکش ای سرو روان خواهی شدن؟چـنـد بــار از بـی بــری بـر بــاغـبــان خـواهـی شـدن؟
روزگـار زلـف طـی شـد، خـط بــه آخــرهـا رسـیـددیـگـر ای نـامـهـربــان کـی مـهـربـان خـواهـی شـدن؟
نـرم شــد از آه گــرم مـن کــمـان ســخــت چــرخکـی تــو نـرم ای دلـبــر ابــرو کـمـان خــواهـی شـدن؟
حــسـن شـد از حــلـقـه خـط سـیـه پــا در رکـابکی نمی دانم تو سرکش خوش عنان خواهی شدن؟
شـد بـه تـشـریف خـطاب از بـت بـرهمن سـرفرازکی تو سنگین دل بـه عاشق همزبـان خواهی شدن؟
بــیـنـوایـان را بــه بــرگ ســبــز گــاهـی یـاد کــنچــون ز نـیـرنـگ جــهـان خـرج خـزان خـواهـی شـدن؟
قـحــط شـبــنـم خـشـک خـواهـد کـرد گـلـزار تــرابــا نـظـربـازان چـنـیـن گـر سـر گـران خـواهـی شـدن؟
بـوسـه بـر لب می زند جـانم ز شـوق پـای بـوسمـی رود از دسـت فـرصـت گـر روان خــواهـی شـدن؟
هـالــه آغــوش مـن خــواهـد تــرا در بــر گــرفــتاز زمـیـن چـون مـاه اگـر بــر آسـمـان خـواهـی شـدن؟
آفــتــابــت بــر لــب بـــام از غــبــار خــط رســیــدکی تـو سنگین دل بـه صائب مهربـان خـواهی شدن؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج