فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٤٥٤: روی تو جان جانست از جان نهان مدارش

روی تـو جـان جـانـسـت از جـان نهان مـدارشآنـچ از جـهان فـزونـسـت انـدر جـهان درآرشای قـطـب آسـمـان هـا در آسـمـان جــان هـاجـان گرد تـوسـت گردان می دا…

روی تـو جـان جـانـسـت از جـان نهان مـدارشآنـچ از جـهان فـزونـسـت انـدر جـهان درآرش
ای قـطـب آسـمـان هـا در آسـمـان جــان هـاجـان گرد تـوسـت گردان می دار بـی قرارش
هـمـچــون انـار خــنـدان عــالــم نـمـود دنـداندر خـویش می نگنجـد از خـویشـتـن بـرآرش
نــگــذارد آفـــتـــابـــش یــک ذره اخـــتـــیــارمتــا اخــتــیـار دارم کـی بــاشــم اخــتــیـارش
از خـاک چـون غبـاری بـرداشـت بـاد عـشـقمآن جـا کـه بــاد جـنـبــد آن جـا بـود غـبــارش
در خـاک تـیـره دانـه زان رو بــه جـنـبــش آمـدکز عـشـق خـاکیان را بـر می کشـد بـهارش
هم بدر و هم هلالش هم حور و هم جمالشهم بـاغ و هم نهالش چـون من در انتـظارش
جــامـش نـعــوذبــالــلـه دامـش نـعــوذبــالـلـهنامـش نعـوذبـالـلـه والـلـه کـه نیسـت یارش
مـن هـمـچـو گـلـبـنـانـم او هـمـچـو بـاغـبـانـماز وی شـکـفـت جـانـم بــر وی بــود نـثـارش
چـون بـرگ من ز بـالا رقصـان بـه پـسـتـی آیملـرزان کــه تــا نـیـفــتــم الـا کـه در کــنـارش
حـیله گـریسـت کـارش مهره بـریسـت کـارشپرده دریست کارش نی سرسریست کارش
مـی خـارد این گـلـویـم گـویـم عـجـب نـگـویـمبــگـذار تــا بــخـارد بــی مـحـرمـی مـخـارش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج