فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٤٥٣: زندگی بخشا! روان چند کس خواهی شدن؟

زندگی بـخـشا! روان چـند کس خواهی شدن؟کشته بسیارست، جان چند کس خواهی شدن؟شـد جـگـرگـاه زمـیـن از کـشـتـگـانـت لـالـه زارمـرهـم داغ نـهـان چــنـد کـس خـ…

زندگی بـخـشا! روان چـند کس خواهی شدن؟کشته بسیارست، جان چند کس خواهی شدن؟
شـد جـگـرگـاه زمـیـن از کـشـتـگـانـت لـالـه زارمـرهـم داغ نـهـان چــنـد کـس خــواهـی شــدن؟
چون کتـان شد جـامه جانها شق از مهتـاب تـوبــخـیـه زخـم کـتـان چـنـد کـس خـواهـی شـدن؟
از تــو دارد هــر ســیــه روزی تـــمــنــای چــرغشـبــچــراغ دودمـان چـنـد کـس خـواهـی شـدن؟
چــشــم بــر راه تــو دارد قـاف تــا قـاف جــهـانای پـریرو، مـیهـمـان چـنـد کـس خـواهـی شـدن؟
از تماشایت جهانی قالب بـی جان شده استتـو بـه این تـمکین روان چـند کس خواهی شدن؟
بــا چــنـان رویـی کـز او بــی پــرده گـردد رازهـاپــرده راز نــهــان چــنــد کــس خــواهـی شــدن؟
لازم افـتـاده اسـت دل دادن بـه هر دل پـاره ایتـو بـه یک دل، دلستـان چند کس خواهی شدن؟
از تـو آب و رنـگ خـواهـد صـد خـزان بــی بــهـارنـوبــهـار بــی خـزان چـنـد کـس خـواهـی شـدن؟
بــی قـراران تـو بــیـرون از شـمـارنـد و حـسـاببــاعـث آرام جــان چــنـد کـس خــواهـی شــدن؟
من گـرفـتـم سـرمه سـا گردید چـشـم پـرفـنتمـانـع آه و فــغــان چــنـد کـس خــواهـی شــدن؟
هر کـسـی تـنها تـرا خـواهد کـه بـاشـی زان اوتـو بـه تـنـهـایی ازان چـنـد کـس خـواهی شـدن؟
این جواب آن غزل صائب که خسرو گفته استای جهانی کشتـه، جان چند کس خواهی شدن؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج