فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٤٥٢: عقل آمد عاشقا خود را بپوش

عـقـل آمـد عـاشـقـا خـود را بــپـوشوای مــا ای وای مــا از عـــقــل و هــوشیا بـرو از جـمع ما ای چـشـم و عقلیا شـوم از نـنـگ تـو بـی چـشـم و گـوشتــو …

عـقـل آمـد عـاشـقـا خـود را بــپـوشوای مــا ای وای مــا از عـــقــل و هــوش
یا بـرو از جـمع ما ای چـشـم و عقلیا شـوم از نـنـگ تـو بـی چـشـم و گـوش
تــو چــو آبــی ز آتــش مــا دور شــویـــا درآ در دیــگ مـــا بـــا مـــا بـــجـــوش
گر نمی خـواهی که خـردت بـشکندمــرده شــو بــا مـوج و بــا دریـا مــکــوش
گر بـگویی عاشـقم هسـت امتـحـانســر مــپــیـچ و رطــل مــردان را بــنــوش
می خروشم لیکن از مستی عشقهمـچـو چـنـگـم بـی خـبـر مـن از خـروش
شـمـس تـبـریـزی مـرا کـردی خـرابهم تو ساقی هم تو می هم می فروش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج