فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٤٥٢: با هوسناکان چنین گر آشنا خواهی شدن

بـا هوسـنـاکـان چـنین گـر آشـنا خـواهی شـدنبـی مروت، بـی حـقیقت، بـی وفـا خـواهی شـدنجـانـفـشـانـی های مـا را ای پـریشـان اخـتـلـاطیاد خـواهـی کـرد چـ…

بـا هوسـنـاکـان چـنین گـر آشـنا خـواهی شـدنبـی مروت، بـی حـقیقت، بـی وفـا خـواهی شـدن
جـانـفـشـانـی های مـا را ای پـریشـان اخـتـلـاطیاد خـواهـی کـرد چـون از مـا جـدا خـواهـی شـدن
مـن گـرفـتـم سـاخـتـی دامـن ز چـنـگ مـن رهـااز کـمـنـد جـذبــه مـن چـون رهـا خـواهـی شـدن؟
می روی دامن کشان صد چشم حسرت در قفاکیست آن کس کز تو پرسد تا کجا خواهی شدن؟
عـالـمـی سـر در هـوا از انـتــظـارت گـشـتـه انـدسایه گستـر تـا کجـا همچـون هما خواهی شدن؟
گـر چـنـیـن بــا خـود کـنـی بـیـگـانـگـان را آشـنـازود مــحـــتـــاج نــگــاه آشــنــا خـــواهــی شـــدن
در زمـان سـادگـی گـشـتـی بــه پـرکـاری تـمـامتـا در این ایام خـط مـشـکـین چـها خـواهی شـدن
گـر بـه این سـامـان حـسـن آیینه پـیش رو نهیپـیش خود چون ما بـه صد دل مبـتلا خواهی شدن
بــر لــب بــام آفــتــابــت از غــبــار خــط رســیـدکی بـه صائب مهربـان ای بـی وفا خـواهی شدن؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج