فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٤٥٠: چون تو شادی بنده گو غمخوار باش

چون تو شادی بنده گو غمخوار باشتـو عزیزی صد چـو ما گو خـوار بـاشکــار تــو بــایـد کـه بــاشــد بــر مـرادکــارهـای عــاشــقــان گـو زار بــاششـاه منصـ…

چون تو شادی بنده گو غمخوار باشتـو عزیزی صد چـو ما گو خـوار بـاش
کــار تــو بــایـد کـه بــاشــد بــر مـرادکــارهـای عــاشــقــان گـو زار بــاش
شـاه منصـوری و ملـکـت آن تـوسـتبـنـده چـون مـنصـور گـو بـر دار بـاش
اشـتــر مـسـتــم نـجــویـم نـسـتــرننـوشـخـوارم در رهـت گـو خـار بـاش
نـشــنـوم مـن هـیـچ جــز پــیـغـام اوهر چه خواهی گفت گو اسرار باش
ای دل آن جایی تـو بـاری که ویستاز جـــمــال یــار بـــرخـــوردار بـــاش
او طـبــیـبــسـت و بــه بـیـمـاران رودای تــن وامــانـده تــو بــیـمـار بــاش
بـــر امـــیــد یـــار غـــار خـــلـــوتـــیثــانــی اثــنــیـن بــرو در غــار بــاش
بــــر امـــیـــد داد و ایـــثـــار بــــهـــارمـهـرهـا مـی کـار و در ایـثــار بــاش
خــرمــنـا بــر طــمــع مــاه بــانـمــکگـم شـو از دزد و در آن انـبــار بــاش
بـهر نطـق یار خـوش گـفـتـار خـویشلب بـبـند از گفـت و کم گفتـار بـاش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج