فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٤٤: در دو جهان لطیف و خوش همچو امیر ما کجا

در دو جهان لطیف و خوش همچو امیر ما کجاابـروی او گـره نـشـد گـر چـه کـه دید صـد خـطـاچـشـم گـشـا و رو نـگـر جـرم بـیار و خـو نـگـرخـوی چـو آب جــو نـگـ…

در دو جهان لطیف و خوش همچو امیر ما کجاابـروی او گـره نـشـد گـر چـه کـه دید صـد خـطـا
چـشـم گـشـا و رو نـگـر جـرم بـیار و خـو نـگـرخـوی چـو آب جــو نـگـر جــمـلـه طـراوت و صـفـا
مــن ز ســلــام گــرم او آب شــدم ز شــرم اووز ســخــنــان نــرم او آب شــونــد ســنــگ هــا
زهر بـه پـیش او بـبـر تـا کـنـدش بـه از شـکـرقـهـر بــه پــیـش او بــنـه تـا کـنـدش هـمـه رضـا
آب حــیـات او بــبــیـن هـیـچ مـتــرس از اجــلدر دو در رضــــای او هـــیـــچ مـــلـــرز از قـــضـــا
سجـده کنی بـه پـیش او عزت مسجدت دهدای کـه تـو خـوار گـشـتـه ای زیر قـدم چـو بـوریـا
خـواندم امیر عشـق را فهم بـدین شـود تـو راچـونـک تـو رهـن صـورتـی صـورتـتـسـت ره نـمـا
از تـو دل ار سـفـر کـنـد بــا تـپـش جـگـر کـنـدبــر سـر پـاسـت مـنـتـظـر تـا تـو بـگـویـیـش بـیـا
دل چـو کـبــوتــری اگـر مـی بــپــرد ز بــام تــوهـسـت خـیـال بــام تــو قـبــلـه جـانـش در هـوا
بـام و هوا تویی و بس نیست روی بجز هوسآب حـیـات جـان تــویـی صـورت هـا هـمـه سـقـا
دور مـرو سـفـر مـجـو پـیش تـو اسـت مـاه تـونـعـره مـزن کـه زیـر لـب مـی شــنـود ز تــو دعـا
مـی شـنـود دعـای تــو مـی دهـدت جـواب اوکـای کـر مـن کـری بـهـل گـوش تـمـام بـرگـشـا
گـر نـه حـدیـث او بــدی جـان تـو آه کـی زدیآه بــــزن کـــه آه تـــو راه کـــنـــد ســـوی خـــدا
چرخ زنان بـدان خوشم کآب به بوستان کشممـیوه رسـد ز آب جـان شـوره و سـنـگ و ریگ را
بـاغ چو زرد و خشک شد تـا بـخورد ز آب جـانشــاخ شــکـســتــه را بــگـو آب خــور و بــیـازمـا
شـب بـرود بـیا بـه گه تـا شـنوی حـدیث شـهشب همه شب مثال مه تا به سحر مشین ز پا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج