فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٤٤: داشت امروز رخ یار حجابی که مپرس

داشـت امـروز رخ یـار حـجـابــی کـه مـپــرسزد بـه روی دل مدهوش گـلابـی کـه مپـرساگـر از شـرم و حـیا بـوددوچـشـمش مـخـموراز عرق داشت رخـش عالم آبـی که م…

داشـت امـروز رخ یـار حـجـابــی کـه مـپــرسزد بـه روی دل مدهوش گـلابـی کـه مپـرس
اگـر از شـرم و حـیا بـوددوچـشـمش مـخـموراز عرق داشت رخـش عالم آبـی که مپـرس
خنده می کرد، ولی داشت ز پر کاری حسندرشـکرخـنده نهان زهر عـتـابـی که مپـرس
گـرچـه مـی زدنگـه شـوخ بـه بـازی در صـلـحداشت بـابوسه دهانش شکرابی که مپرس
داشـت از سـنـگـدلـی هـر مـژه خـونـخـوارشپیش دست از دل صدپاره کبـابی که مپرس
هـر سؤالـی کـه ازو خــیـرگـی شــوق نـمـودداد در زیر لـب خـویش جـوابـی کـه مـپـرس
گـرچـه بــی پــرده بــرون آمـده بــود ازخـلـوتداشـت از حـیرت دیدار نـقـابـی کـه مـپـرس
نـاز هـر چــنـد بــه دامـان نـگـه مـی آویـخــتمی دوید از پی دلها بـه شتابـی که مپـرس
بــا خـط و زلـف خـود از رهـگـذر دلـهـا داشـتمو شکافانه حـسابـی و کتـابـی که مپـرس
از خــیــال لــب مــیــگــون خــرابــاتــی خــودداشت در ساغر اندیشه شرابی که مپرس
بـا خـیالـش دل سـودایی صـائب همـه شـببـود مشـغـول سؤالی و جـوابـی که مپـرس

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج