فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٤٤٩: چند سرگردان درین دریای بی لنگر شدن؟

چند سرگردان درین دریای بی لنگر شدن؟چــون حــبــاب از پــرده ای در پــرده دیـگــر شــدنلامکانی شو، ز دار و گیر چـرخ آسـوده شوتا به کی چون عود خواهی خرج…

چند سرگردان درین دریای بی لنگر شدن؟چــون حــبــاب از پــرده ای در پــرده دیـگــر شــدن
لامکانی شو، ز دار و گیر چـرخ آسـوده شوتا به کی چون عود خواهی خرج این مجمر شدن؟
از بـصـیـرت نـیسـت در دامـان ابـر آویـخـتـنقـطـره را تـا هسـت ممکـن در صـدف گـوهر شـدن
گر نریزی آبـروی خویش پـیش هر خسیسدر هـمـیـن جـا مـی تــوان سـیـراب از کـوثـر شـدن
پـیرو از زخـم زبـان اعـتـراض آسـوده اسـتشـمـع در هـر گـام سـر مـی بــازد از رهـبـر شـدن
از کشاکش نیسـت فارغ نخـل تـا دارد ثـمرایمن اسـت از سـنگ طـفلان بـید از بـی بـر شـدن
نیست مفلس را ز قرب اغنیا جز پـیچ و تابرشــتــه از گـوهـر نـدارد بــهـره جــز لـاغــر شــدن
ابـر عـالمگیر غـفـران گـر نگـردد پـرده پـوشسـخـت رسـوایی اسـت در هنگامه محـشر شدن
خودنمایی مانع است از چشمه حیوان تـراچــنــد چــون آیـیـنـه ســد راه اســکــنـدر شــدن؟
زندگانی بـر مراد اهل عـالم مشـکل اسـتدردســر بـــســیــار دارد صــاحــب افــســر شــدن
نیست صائب صید فرقه را دعای جـوشنیدر کــمـیـنـگــاه حــوادث، بــهـتــر از لــاغــر شــدن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج