فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٤٤٩: ای مهر ومه رعیت وروی تو پادشاه

ای مـهـر ومـه رعــیـت وروی تــو پــادشــاهپـشـت زمین زروی تـو چـون آسـمان زماهجـسـتـم بـسـی و ره ننـمـودی مـرا بـخـودگـفـتــم بــسـی وداد نـدادی بــدا…

ای مـهـر ومـه رعــیـت وروی تــو پــادشــاهپـشـت زمین زروی تـو چـون آسـمان زماه
جـسـتـم بـسـی و ره ننـمـودی مـرا بـخـودگـفـتــم بــسـی وداد نـدادی بــداد خــواه
در مــعــرض رخ تــو نــیـارد کــشــیـد تــیـغخـورشـید را گـر از مـه وانجـم بـود سـپـاه
از حـسـن تـو بـعشق در آویخـت جـان ودلبـــادش بـــزد بآب درآمــیــخــت خــاک راه
ما عاشـقان صـادق آن حـضـرتـیم وهسـتهم آب چـشـم حـجـت وهم رنگ رو گـواه
بـریاد روز وصـل تـو ای دوسـت مـی کـنـیمهــر شــب هــزار نــالــه وهــردم هــزار آه
تـو تــاجـدار حـسـنـی ودسـتــار بــر سـرتزیـبــا تــرســت از پــر طــاوس بــر کــلــاه
از نـیـکــویـی رخ تــو گــل ســرخ مـیـکــنـدبــر عـارض سـپــیـد تـو آن خـال رو سـیـاه
خـورشـید کاهل کفر ورا سـجـده می کنندقــبــلــه زروی تــو کــنــد انــدر نـمــازگــاه
از لـطـف و حـسـن دایم در جـمـع نـیـکـوانهستی چو ژاله بـر گل وچون لاله در گیاه
در روی مــا چــنــان بــارادت نــظــر کــنـیکآهو سـوی سـگـان شـکـاری کـنـد نـگـاه
لـطـفـی بــکـن زقـهـر خـودم در پـنـاه گـیـرکـز قــهـر تــو بــلـطــف تــو دارم گـریـزگـاه
گفـتـم بـدوسـت لابـه کـنم وز سـر حـضـورخــواهـم قـبــول طــاعــت وآمـرزش گـنـاه
همـت بـنـعـره بـانگ بـرآورد وگـفـت سـیفاز دوست غیر دوست دگر حاجتـی مخواه
ای ره بدوست برده چنین از رهت که برد؟آن سرو نازنین که چه خوش می رود براه

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج