فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٤٤٩: آنک جانش داده ای آن را مکش

آنـک جــانـش داده ای آن را مـکـشور نـدادی نـقـش بــی جــان را مـکـشآن دو زلــف کــافـــر خـــود را بـــگــوکــای یـگــانـه اهـل ایـمــان را مـکــشآفــ…

آنـک جــانـش داده ای آن را مـکـشور نـدادی نـقـش بــی جــان را مـکـش
آن دو زلــف کــافـــر خـــود را بـــگــوکــای یـگــانـه اهـل ایـمــان را مـکــش
آفــتــابــا روی خــود جــلــوه مـکــنچــنــد روزی مــاه تـــابـــان را مــکــش
چون تو سیمرغی به قاف ذوالجلالبــازگـرد و جــمـلـه مـرغــان را مـکــش
در مـیـان خـون هـر مـسـکـیـن مـروجــز قـبــاد و شــاه خــاقــان را مـکـش
گـر مـرا دربــان عــشــقــت بــار داداز ســر غــیــرت تــو دربــان را مــکــش
گـر فـضـولـم مـن کـه مـهـمـان تـوامشـرط نـبــود هـیـچ مـهـمـان را مـکـش
مـسـت مـیدانـم ز مـی دانم خـرابشیشه مشکن مست میدان را مکش
شمس تـبـریزی تـویی سـلطان منبــازگـشـتــم بــاز ســلـطـان را مـکـش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج