فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٤٤٨: چون توان قانع به پیغام از لب دلبر شدن؟

چـون تـوان قانع بـه پـیغام از لب دلبـر شـدن؟بـا دهان خـشـک نتـوان از لـب کـوثـر شـدنحاصل نزدیکی سیمین بران دل خوردن استرشـتـه از گـوهر ندارد بـهره جـز…

چـون تـوان قانع بـه پـیغام از لب دلبـر شـدن؟بـا دهان خـشـک نتـوان از لـب کـوثـر شـدن
حاصل نزدیکی سیمین بران دل خوردن استرشـتـه از گـوهر ندارد بـهره جـز لاغـر شـدن
گوشـه گیری می کـند ناقـص عـیاران را تـمامبـی صدف صورت نبـندد قطره را گوهر شدن
پــیـروان از پــیـشــرو دارنـد پــیـش رو ســپــرسینه می باید به تیغ افشرد در رهبر شدن
پــای طـاوس از ســر طـاوس رعـنـایـی نـبــردنخـوت آتـش نگردد کم بـه خـاکسـتـر شـدن
نقد خـود را بـر امید نسیه بـاطل کردن اسـتپــش دونــان بـــا رخ زریــن بــرای زر شــدن
تـا کی از اقـبـال دنیای خـسـیس افـروخـتـن؟چـند چـون آتـش زهر خاری زبـان آور شدن؟
گوشه گیر از مردمان صائب که جـز درگاه حقبـا قد خـم نیسـت لایق حـلقه هر در شـدن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج