فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٤٤٨: اندک اندک راه زد سیم و زرش

انـــــدک انـــــدک راه زد ســـــیــــم و زرشمـرگ و جــسـک نـو فـتــاد انـدر ســرشعــشــق گــردانــیــد بـــا او پـــوســـتـــیــنمـی گـریـزد خــواجــ…

انـــــدک انـــــدک راه زد ســـــیــــم و زرشمـرگ و جــسـک نـو فـتــاد انـدر ســرش
عــشــق گــردانــیــد بـــا او پـــوســـتـــیــنمـی گـریـزد خــواجــه از شـور و شــرش
انـــدک انـــدک روی ســـرخـــش زرد شـــدانـدک انـدک خـشـک شـد چـشـم تـرش
وســوســه و انـدیـشــه بــر وی در گـشــادرانـــد عــــشــــق لـــاابــــالـــی از درش
اندک اندک شـاخ و بـرگش خـشـک گشـتچـــون بـــریــده شـــد رگ بـــیـــخ آورش
انـــدک انـــدک دیـــو شـــد لـــاحــــول گـــوسـسـت شـد در عـاشـقی بـال و پـرش
انـدک انـدک گـشــت صــوفــی خــرقـه دوزرفـــت وجـــد و حـــالــت خـــرقـــه درش
عــشــق داد و دل بـــر ایــن عــالــم نــهــاددر بـــرش زیــن پــس نــیــایــد دلــبــرش
زان همی جـنبـاند سـر او سسـت سسـتکآمـــد انـــدر پــــا و افـــتـــاد اکـــثـــرش
بـــهــر او پـــر مــی کــنــم مــن ســاغــریگــر بــنــوشــد بــرجــهــانــد ســاغــرش
دســـت هــا زان ســـان بـــرآرد کآســمــانبــــشــــنــــود آواز الــــلــــه اکــــبــــرش
مـیـر مـا سـیـرســت از ایـن گـفـت و مـلـولدرکـــشـــان انـــدر حـــدیــث دیــگـــرش
کــشــتــه عــشــقــم نــتــرســم از امــیــرهر کی شد کشته چه خوف از خنجرش
بــتــریـن مـرگ هـا بــی عــشــقـی اســتبــر چــه مـی لـرزد صــدف بــر گـوهـرش
بــرگ هــا لــرزان ز بــیــم خــشــکــی انــدتــا نــگــردد خــشــک شــاخ اخــضــرش
در تـــــک دریــــا گــــریــــزد هــــر صـــــدفتـــا بـــنـــربـــایـــنـــد گـــوهـــر از بـــرش
چـــون ربــــودنـــد از صـــدف دانـــه گـــهـــربـــعــد از آن چــه آب خــوش چــه آذرش
آن صدف بی چشم و بی گوش است شاددر بــه بـــاطــن درگــشــاده مــنــظــرش
گـــر بــــمـــانـــد عـــاشــــقـــی از کـــاروانبــــر ســـر ره خـــضـــر آیـــد رهـــبـــرش
خــواجــه مـی گـریـد کــه مـانـد از قــافــلـهلــیــک مــی خــنــدد خـــر انــدر آخــرش
عــشــق را بــگــذاشــت و دم خــر گـرفــتلـاجــرم ســرگـیـن خــر شــد عــنـبــرش
ملک را بـگـذاشـت و بـر سـرگین نشـسـتلـاجــرم شـد خــرمـگـس سـرلـشـکـرش
خــرمـگـس آن وسـوسـه سـت و آن خـیـالکـه همـی خـارش دهـد همـچـون گـرش
گــــر نــــدارد شــــرم و وانــــایــــد از ایــــنوانـــمـــایـــم شــــاخ هـــای دیـــگـــرش
تــو مـکـن شــاخــش چــو مـرد انـدر خــریگـاو خـیـزد بــا سـه شـاخ از مـحـشـرش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج