فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٤٤٧: ای پسر گر عاشقی دعوی ما ومن مکن

ای پــســر گـر عـاشــقـی دعـوی مـا ومـن مـکـناز صـفـا تـن را چـو جـان گـردان وجـان را تـن مـکـنبـامدادان گر نبـینی روی چـون خـورشـید دوسـتروز را شـب د…

ای پــســر گـر عـاشــقـی دعـوی مـا ومـن مـکـناز صـفـا تـن را چـو جـان گـردان وجـان را تـن مـکـن
بـامدادان گر نبـینی روی چـون خـورشـید دوسـتروز را شـب دان وچــشـم خـود بــدو روشـن مـکـن
چون نمی سوزی چو شمع اندر شب سودای یارگــر چـــراغــت روز بـــاشـــد انــدرو روغــن مــکــن
انـدریـن مـعـدن کـه مـردان آسـتـیـن پــر زر کـنـنـدخـویشـتـن را همچـو طـفـلـان خـاک در دامن مکـن
چـون نـرفـتـی راه بـر خـود رنـگ درویشـی مـبـنـدچـون شـکاری نیسـت سـگ را طوق در گردن مکن
نـفـس روبـاهسـت، اگـر تـو سـگ نـیی بـا آدمـیگـر گـســاری بــهـر ایـن روبــاه شــیـرافـگـن مـکـن
عــقـل نـیـکـوخــواه داری نـفـس را فــرمـان مـبــرچـون بـلـشـکـر اسـتـواری صـلـح بـا دشـمن مـکـن
سـر بـسـر مـلـک سـلـیـمـان زآدمـی پـر دیو شـدچــون پــری دارسـت خــانـه انـدرو مـسـکـن مـکـن
چـون کـسـی دنـیا خـوهد بـا او حـدیث دین مـگـوهرکـه سـر گـین سـوزد اندر مـجـمرش لـادن مکـن
ســیـف فـرغـانـی بــرو هـمـت زدنـیـا بــر گـســلاز پـــی عـــنــقـــای مــغـــرب دانــه از ارزن مــکــن
بــهــر یــار ار شــعــر گــویـی نــام غــیـر او مــبــربهر چشم ار سرمه یی سایی خاک در هاون مکن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج