فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٤٤٦: بر ملک نیست نهان حال دل و نیک و بدش

بـر ملک نیسـت نهان حـال دل و نیک و بـدشنفس اگر سر بکشد گوش کشان می کشدشجـان دل اصـل دل و اصـل دلت فصـل دلسـتوگـرش او نـدهـد جــان ز کــی بــاشــد مـدد…

بـر ملک نیسـت نهان حـال دل و نیک و بـدشنفس اگر سر بکشد گوش کشان می کشدش
جـان دل اصـل دل و اصـل دلت فصـل دلسـتوگـرش او نـدهـد جــان ز کــی بــاشــد مـددش
دل ز دردش چـه خـوشـی ها و طـرب ها داردتــو مــگــیـر آن کــرم وان دهــش بــی عــددش
مــلــک الــمـوت بــریـد از دلــم آن روز طــمــعکــه مــشــرف شــدم از طــوق حــیـات ابــدش
بــرد سـود دو جـهـان و آنـچ نـیـایـد بــه زبــانکــاروانــی کــه غــم عـــشـــق خـــدا راه زدش
سـوسـن اسـتـایش او کـرد کـز او یافـت زبـانســـرو آزادی او کــرد کــه بـــخـــشــیــد قــدش
بـلـبـل آن را بــسـتـایـد کـه زبــانـش آمـوخـتگـل از او جــامـه درانـد کـه بــرافـروخــت خـدش
کیسـت کو دانه اومید در این خـاک بـکـاشـتکــه بــهـار کــرمــش بــازنــبــخــشــیـد صــدش
مـیـوه تــلـخ و تــرش خــام طــمـع بــود ولـیآفـــتـــاب کـــرم تـــو بــــه کـــرم مـــی پـــزدش
آفـتـاب از پـی آن سـجـده کـه هر شـام کـنـدچـه زیان کرد از آن شاه که جـان شد جـسدش
همه شب سجده کنان می رود و وقت سحرروش بـخـشـد کـه بـمیرد مه چـرخ از حـسـدش
هـر کـه امـروز کـنـد شــهـوت خــود را در گـورهـر یـکـی حــور شـود مـونـس گـور و الـحــدش
هر کـی او اسـب دوانـد بـه سـوی گـمـراهیکــنـد آن اســب لــگــدکــوب نـکــال از لـگــدش
بــهـل ابــتـر تـو غـزل را بـه ازل حـیـران بــاشکـه تـمـامـش کـنـد و شـرح دهـد هم صـمـدش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج