فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٤٤٥: پیش مستان از خرد بیگانه می باید شدن

پـیـش مـسـتـان از خـرد بـیـگـانـه مـی بـایـد شـدنچون به طفلان می رسی دیوانه می باید شدنمدتی در خواب بی دردی به سر بردی، بس استاین زمان در عـاشـقی افـس…

پـیـش مـسـتـان از خـرد بـیـگـانـه مـی بـایـد شـدنچون به طفلان می رسی دیوانه می باید شدن
مدتی در خواب بی دردی به سر بردی، بس استاین زمان در عـاشـقی افـسـانه می بـاید شـدن
هـرزه خـنـدی آبـروی شـیـشـه را بـر خـاک ریـخـتبـاده چـون خـوردی، لـب پـیمانه می بـاید شـدن
دامـن بــخــت بــلـنـد آسـان نـمـی آیـد بــه دسـتدر زمـیـن خــاکـســاری دانـه مـی بــایـد شــدن
عاشقی و کوچـه گردی در جـوانی ها خوش استپـیر چـون گـشـتـی وبـال خـانه مـی بـاید شـدن
نـیـســت آســان در حــریـم زلـف او مـحــرم شـدنبی زبـان بـا صد زبـان چون شانه می باید شدن
خـصـم سـرکش را تـوان ز افـتـادگی تـسـخـیر کـردشیشه چون گردن کشد، پیمانه می بـاید شدن
روزگـــاری شــــعــــلـــه آواز مـــطــــرب بــــوده ایمـدتـی هم شـمـع مـاتـمـخـانه می بـاید شـدن
آشـنـای مـعـنـی بـیگـانـه گـشـتـن سـهل نـیسـتصـائب از هـر آشـنـا بــیـگـانـه مـی بــایـد شـدن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج