فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٤٤٤: مرا با رخ تو نظر بهر چیست

مـرا بـا رخ تـو نـظـر بـهـر چـیسـتچـو رویـت نـبـیـنـم بـصـر بـهـر چـیـسـتچـو شـیـریـن نـگـردد ازو کـام مـنتـرا این لـب چـون شـکـر بـهـر چـیسـتچواز روز…

مـرا بـا رخ تـو نـظـر بـهـر چـیسـتچـو رویـت نـبـیـنـم بـصـر بـهـر چـیـسـت
چـو شـیـریـن نـگـردد ازو کـام مـنتـرا این لـب چـون شـکـر بـهـر چـیسـت
چواز روز (بـی بـهره بـاشند) خلقبـر افـلـاک شـمس وقـمـر بـهر چـیسـت
چــو از وی تــوانـگـر نـگـردد فـقـیـرغـنـی را همـه سـیم وزر بـهـر چـیسـت
چـو عاشق نشـد بـر پـری منظریپـس این آدمی ای پـسـر بـهر چـیسـت
چـو از دسـت بـرنایدت کار عشـقپــس ارواح انـدر صــور بــهـر چــیـســت
چـو بـی بـهره بـاشیم ازآب حـیاتبــریـن خـاک مـارا گـذر بــهـر چــیـسـت
تـو از بـهـر عـشـق آفـریـده شـدیچـو مـیوه نـبـاشـد شـجـر بـهر چـیسـت
چــو مـردم بــهـر دام بــهـر قـفـسبـگـیـرنـدت ایـن بـال وپـر بـهـر چـیـسـت
مـن ارنـیـســتــم عـاشــق روی اولب وچشم من خشک و تر بهر چیست
بــریـن روی زردی زبــهـر چـه رنـجدرین جـسـم خـون جـگـر بـهـر چـیسـت
پس این سیف فرغانی اندر جهانچـو مجـنون ولـیلی سـمر بـهر چـیسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج