فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٤٤٣: خانه سوز و آشیان پرداز می باید شدن

خـــانــه ســـوز و آشـــیــان پـــرداز مــی بـــایــد شـــدنبـا نسیم صبـح هم پـرواز می بـاید شدنچون قفس در هم شکست از خود رمیدن مشکل استپــیـشـتـر آمـ…

خـــانــه ســـوز و آشـــیــان پـــرداز مــی بـــایــد شـــدنبـا نسیم صبـح هم پـرواز می بـاید شدن
چون قفس در هم شکست از خود رمیدن مشکل استپــیـشـتـر آمـاده پــرواز مـی بــایـد شـدن
تـــا زبـــان آور شــوی چــون شــمــع در دلــهــای شــببا خموشی روزها دمساز می باید شدن
چــون جــوانـمـردان نـه ای گـر در زیـان غــالـب شــریـکبـا زیان و سود خلق انبـاز می بـاید شدن
چــشــم وام از حــلـقــه هـای زلـف مـی بــایـد گــرفــتمحو آن حـسن سراپـا ناز می بـاید شدن
نـیـسـت آســان عـشـق بــا خــوبــان نـوخــط بــاخــتــنتـختـه مشق عتـاب و ناز می بـاید شدن
آســـتـــیــن بـــر شــعــلــه آواز مــی بـــایــد فــشــانــدسـرمه خـاموشـی غماز می بـاید شـدن
تــا شــوی مــانـنـد صــائب در ســخــن عــالــی مــقــامخاک پاک هر سخن پرداز می بـاید شدن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج