فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٤٤٣: ای لطف تو بسی مرا کار ساخته

ای لـطـف تـو بـسـی مرا کـار سـاخـتـهکارم شـده زفضل تـو صـدبـار سـاخـتـهگر پـای سعی در سـر کارم نهند خـلقبـی دست لطف تـو نشود کار ساختـهکار مرا که غیر …

ای لـطـف تـو بـسـی مرا کـار سـاخـتـهکارم شـده زفضل تـو صـدبـار سـاخـتـه
گر پـای سعی در سـر کارم نهند خـلقبـی دست لطف تـو نشود کار ساختـه
کار مرا که غیر تـو دیگر کسی نساختکـی گـردد از مـعـونـت اغـیار سـاخـتـه
اندر عدم چـو یک نظر از جـودتـو بـیافتکـار دو کـون گشـت بـیکـبـار سـاخـتـه
آن را که از خزانه فیض تـو بـهره نیستکـارش نـشـد بـدرهم ودینـار سـاخـتـه
از نعمت تو آنچه من امسال می خورمآن راوکـیـل رحـمـت تــو پــار سـاخـتــه
از خـرمـن عـطـای تــو هـر آفـریـده یـیچـون مـور دانـه بـرده وانـبــار سـاخـتـه
حـسـن قـضـات بـر طـبـق روی نـیکـواندر پـستـه طوطیان شکر بـار سـاخـتـه
هر دم چـو عافیت دل رنجـور عشـق رادرد تــو نـوش داروی بــیـمـار سـاخـتـه
ای نخل بـند صنع تو در بـاغ و بـوستـانمیوه زشاخ خشک وگل از خار ساخته
ذکرت که ظلمت از دل عاقل بـرون بـردجـان راچـو چـشم مطلع انوار ساخـتـه
در محـکم کلام تـو هر حـرف ونقـطـه راعـلـمـت کـتـاب خـانه اسـرار سـاخـتـه
عـراده قـضـای تـرا گـر کـسـی بــجـهـداز بــهـر دفـع قـلـعـه ودیـوار سـاخــتــه
بــیـچـاره درمـقـابــل ثـعـبــان مـوسـویچـون ساحر از عصاورسن مار ساختـه
سـیف از دل صدف صفت خـود پـرازگهرصـد بـحـر در سـفینه اشـعار سـاخـتـه

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج