فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٤٤٠: عاقبت این مرغ وحشی زین قفس خواهد شدن

عاقبت این مرغ وحشی زین قفس خواهد شدنبـا نواسنجـان قدسی همنفس خواهد شدنپـرتـو خـورشـید را زنـجـیر کـردن مـشـکـل اسـتاز همان راهی که آمد بـازپـس خـواهد …

عاقبت این مرغ وحشی زین قفس خواهد شدنبـا نواسنجـان قدسی همنفس خواهد شدن
پـرتـو خـورشـید را زنـجـیر کـردن مـشـکـل اسـتاز همان راهی که آمد بـازپـس خـواهد شدن
چون گل این هنگامه خوبی که بـر خود چیده ایاز خـزان زیر و زبـر در یک نفس خـواهد شـدن
از فـــغـــان دردمــنــدان بـــیــضـــه فـــولـــاد تـــوعـاقبـت پـر رخـنه مانند جـرس خـواهد شـدن
تـیغ بـی رحـمی خط سبـز از میان خواهد کشیدروزگـار دار و گـیـر زلـف بــس خــواهـد شــدن
این لـب شـیرین کـه مـی داری دریغ از طـوطـیانروزی مـوران و پـامـال مـگـس خـواهـد شـدن
ایـن گـل رویـی کـه مـی گـردد ز شـبـنـم داغـدارزخـمی تـیغ زبـان خـار و خـس خـواهد شـدن
زهـر در پــیـمـانـه لــعــل تــو خــواهـد کــرد خــطچشم بدمستت گرفتار عسس خواهد شدن
هـمـچــو بــار طـرح، آخــر سـاعـد سـیـمـیـن تــوبـار دوش و گـردن اهـل هوس خـواهـد شـدن
آن لـب مـیـگـون کـه آب خـضـر از وی مـی چـکـدنـاگـوارا چـون شـراب نـیمـرس خـواهد شـدن
در خـــزان نــاامــیــدی هــا دل ســنــگــیــن تـــوبــر مـراد صـائب آتـش نـفـس خـواهـد شـدن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج