فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٤٣

گـفـتـند ماه و خـور کـه چـو پـیدا شـد آن نگـارمـا در حـنـای عـزل گـرفـتــیـم دسـت کـاردر چـشـم همتـسـت خـیال تـو چـون عـروسبـر دسـت قدرتـسـت جـمال تـو…

گـفـتـند ماه و خـور کـه چـو پـیدا شـد آن نگـارمـا در حـنـای عـزل گـرفـتــیـم دسـت کـار
در چـشـم همتـسـت خـیال تـو چـون عـروسبـر دسـت قدرتـسـت جـمال تـو چـون نگار
گـر خــوانـده بــود بــلـبــل لـحــان طــبــع مـنلـفـظ حـدیـث وصـف تـو چـنـدین هـزار بـار
از نـقــطــهـای خــال تــو اعــراب راســت کـردنـحـوی نـاطـقـه چـو خـطـت دیـد بـر عـذار
از پـشـت عـقـل بـالـغ کـز بـاغ شـرع هـسـتچـون شـاخ بــه ز عـالـم تــکـلـیـف بــاردار
تـــا صــورتـــی پـــذیــرد زیــبـــا بـــوصــف تـــومعنی بـکر جـمله شـکم گشـت چـون انار
از عـشـق چـهـره تــو چــو زر زرد گـشـت گـلوز شرم عارض تـو چـو گل سرخ شد بـهار
گـر بــاد خــاک کـوی تــو ســوی چــمـن بــردبـر صـفحـهای گل خـط ریحـان شـود غبـار
بــوسـه کـه یـابــد از لـب چـون انـگـبــیـن تـو؟کز عصمت است لعل تـو چون موم مهردار
در راه گـــلـــســـتـــان رخـــت زیـــر پـــای دلسـر تــیـز کـرده انـد مـوانـع بــســان خــار
مـاریـسـت هـجـر و مـهـره مـطـلـوب وصـل ازواز دیـده امــیـد نـهـان گــشــتــه گــنـج وار
بـــیــچـــاره زهــر خـــورده تـــریــاک جـــوی راصـعـب اسـت مهره کرد بـرون از دهان مار
ای بــخـت سـر کـشـیـده بـنـه پـای در مـیـانتـا مـن بــبــاغ وصـل ز گـل پـر کـنـم کـنـار
تــا قـطــره ســحــاب غــمـت در دلـم چــکـیـدچشمم ز اشک حامل در شد چو گوشوار
از بــس کـه گـرد کـوی تـو بـودیـم تـا بــصـبــحاز بــهـر روز وصـل تـو شـبــهـا در انـتــظـار
سـوزی فـتـاده در دل و بـر رخ فشـانده اشـکآتـش نـهاده بـر سـر و چـون شـمـع پـایدار
زآن آتـــشــی کــه کــرده ای انــدر تــنــور دلتـرسـم کـه بـا دمم بـگـلـو پـر شـود شـرار
دعــوی عــشـــق کــردم و آگــه نــبـــود از آنکین لفظ اندکسـت و معانیش بـی شـمار
وین اصـطـلاح بـاشـد از آن سـان که عـندلیبگـر چـه یکـی بـود لـغـوی خـوانـدش هـزار
مــا از کــجــا و دولــت عــشــق تـــو از کــجــاهرگز مگس که دید که عـنقـا کـند شـکـار
من از خواص عشق چگویم سخن که هستاســرار او نــهــفــتـــه و آثـــارش آشــکــار
آنـجـا کـه عـشـق سـلـطـنـت خـود کـند پـدیدنی شـرع حـکم دارد و نی عـقـل اعـتـبـار
عـشـقت چـو پـای بـسـتـه خـود را رسـن زندحـــلــاج شــد بـــعــالــم بـــالــا ز زیــر دار
وصـل تــو خـواسـتــم بــدعـا عـزت تــو گـفـتدولت بـجـهد نیسـت چـو محـنت بـاخـتـیار
هـیـهـات سـیـف تــیـغ ســخــن در نـیـام کـنیــارایــت کـــلــام بـــرنــگـــی دگـــر بـــرآر
همچـون سـر شـتـر سـوی بـالا چـه می روییکـدم بـسـوی زیر کـش این نـاقـه را مـهار
گـر چـه ز عـشـق مـرکـب تــو تــازیـانـه خـورداین راه مشکلسـت عنان درکش ای سوار
قـانون شـعـر و مـعـنی بـکـر تـو نـزهه ییسـتخوش نغمه چون بریشم بـاریک همچو تار
گــویــنــدگــان وقــت ازیــن پـــرده خــارجــنــدآهـنــگ ارغــنــون ســخــن تــیـز بــرمــدار
رو فضـل آن کتـاب کن این فضـل را که نیسـتدلــســوزتــر ز قــصــه وصــل و فــراق یــار
وآنگـه بـدسـت لـطـف بـتـضـمـین این دو بـیتدر سـلک نظم این شبـه کش در شـاهوار
تـو گـوشـمـال خـورده هـجـران چـو بــربــطـیمــانـنــد چــنـگ نــالــه بــرآور چــو زیـر زار
کـای وصـل نـاگـزیـر تــو بــرده ز مـن شـکـیـبوی هـجــر پــرقــرار تــو بــرده ز مـن قــرار
گـر یـک نـفـس فـراق تــو انـدیـشــه کـردمـیگشـتـی ز بـیم هجـر دل و جـان من فـگار
اکـنون تـو دوری از مـن و مـن بـی تـو زنـده امسـخـتـا کـه آدمـیـسـت در احـداث روزگـار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج