فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٤٣: گر دست دوست وار در آری بگردنم

گــر دســت دوســت وار در آری بــگــردنــمپـیوسـتـه بـوی دوسـتـی آید ز دشـمـنـمدیــده رخ چــو آتــش تــو دیــد بــرفــروخــتقـنـدیل عـشـق در دل چـون آب…

گــر دســت دوســت وار در آری بــگــردنــمپـیوسـتـه بـوی دوسـتـی آید ز دشـمـنـم
دیــده رخ چــو آتــش تــو دیــد بــرفــروخــتقـنـدیل عـشـق در دل چـون آب روشـنـم
در سوز و در گداز چو شمعم که روز و شبسـوزی فـتـیلـه وار و گـدازی چـو روغـنـم
گر یکـدم آسـتـین کـنم از پـیش چـشـم دوراز آب دیـده تــر شـود ای دوسـت دامـنـم
هـرگـه شـراب عـشـق تـو در مـن اثـر کـنـدگـر تـوبـه آهنـسـت بـخـامـیش بـشـکـنم
چــون کــه ز دانـه هـیـچ نـگـردم ز تــو جــداگر چه بـبـاد بـر دهی ای جان چو خرمنم
در فـرقـت تـو زین تـن بـی جـان خـویشـتـندر جــامــه نــاپــدیـد از جــان بــی تــنــم
گـر همـچـو میخ سـنگ جـفـا بـر سـرم زنیآن ظـن مبـر کـه خـیمه ز پـهلـوت بـرکـنم
ور تـار ریسـمـان شـود این تـن عـجـب مدارغمهای تست در دل چون چشم سوزنم
فــردا کــه روز آخـــر خــوانــدســت ایــزدشاول کـسـی که بـا تـو خـصـومت کند منم
من جـان چو سیف پـیش محبـان کنم سپـرگر تـیغ بـرکـشـی کـه محـبـان همی زنم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج