فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٤٣: حجت شور قیامت لب خندان تو بس

حــجــت شــور قــیـامـت لـب خــنـدان تــو بــسهم نبـرد صف محـشـر صف مژگان تـو بـسقــبــلـه زنـده دلــان غــنـچــه خــنـدان تــو بــسزمـزم سـوخـتــگـان…

حــجــت شــور قــیـامـت لـب خــنـدان تــو بــسهم نبـرد صف محـشـر صف مژگان تـو بـس
قــبــلـه زنـده دلــان غــنـچــه خــنـدان تــو بــسزمـزم سـوخـتــگـان چـاه زنـخـدان تـو بــس
گــر هـمـه روی زمـیـن لــشــکــر ایـمــان گــیـردعـلـم افـراخـتــن زلـف پــریـشـان تــو بــس
نـــگـــشـــایــنـــد در جـــنـــت اگـــر بـــر رخ مـــادلـگـشـایـنـده مـاچــاک گـریـبــان تــو بــس
خــط یـاقــوت اگــر از لــوح جــهـان مــحــو شــودسـرخـط سـبـزه جـنت خـط ریحـان تـو بـس
گــل رخــســار تــرا شــبــنــم بــیـگــانــه مــبــادعرق شـرم بـه صد چـشم نگهبـان تـو بـس
لــالـه زاری شــود از نـامـه ســیـاهـان گــرخــاکهمه را شـبـنمی از قلزم احـسـان تـو بـس
مـهـر و مـه گـر بـه شـبـسـتـان تـو پـرتـو نـدهنـدچون گهر، صافدلی شمع شبستان تو بس
ای دل از شــور قــیــامــت چـــه تـــوقــع داری ؟شـوری بـخـت، نمکـدان سـر خـوان تـوبـس
گـر نـبــخـشـد گـل جـنـت بــه تــهـیـدسـتـی مـادامـن پــرگــل مـا گـوشــه دامـان تــو بــس
صائب این آن غزل خواجه نظیری است که گفتهر که بـرهان طلبـد قول تـو بـرهان تو بـس

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج