فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٤٣٩: ایا خلاصه خوبان کراست درهمه دنیی

ایا خـلـاصـه خـوبـان کـراسـت درهمـه دنـییچنین تنی همگی جان وصورتی همه معنیغـم تـو دنیی ودینسـت نزد عـاشـق صـادقکـه دل فـروز چـو دینـی ودل ربـای چـو دن…

ایا خـلـاصـه خـوبـان کـراسـت درهمـه دنـییچنین تنی همگی جان وصورتی همه معنی
غـم تـو دنیی ودینسـت نزد عـاشـق صـادقکـه دل فـروز چـو دینـی ودل ربـای چـو دنیی
بـرآسـتـان تـو بـودن مراسـت مجـلس عـالیبــزیـر پــای تـو مـردن مـراسـت پـایـه اعـلـی
اگـرچـه نیسـت تـویی ومـنی مـیان مـن وتـومـنم منم بـتـو لـایق تـویی تـویی بـمن اولـی
تـو در مـشـاهده بـا دیگـران ومن شـده قـانعزروی تــو بــخــیـال وز وصــل تــو بــتــمــنــی
خراب گشتن ملکست دل شکستن عاشقحـصار کردن قدس است بـهر کشتـن یحـیی
ز زنـده دل بــربــایـد رخ تــو چــون زر رنـگـیـنبـمرده روح بـبـخشد لب تـو چون دم عیسی
چــراغ مـاه نـتــابــد بــپــیـش شـمـع رخ تــوشـعـاع مـهـر چـه بــاشـد بـنـزد نـور تـجـلـی
بـدسـت دل قدم صـدق سـیف بـرسـر کویتنهاده چـون سـر مـجـنـون بـر آسـتـانه لـیلـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج