فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٤٣٩: استخوان من اگر رزق هما خواهد شدن

اسـتــخــوان مـن اگـر رزق هـمـا خــواهـد شـدنســایــه بـــال هــمــا ابـــر بـــلــا خـــواهــد شــدنتـا قـیـامـت دل نـخـواهـد مـانـد در زنـدان جـسـمع…

اسـتــخــوان مـن اگـر رزق هـمـا خــواهـد شـدنســایــه بـــال هــمــا ابـــر بـــلــا خـــواهــد شــدن
تـا قـیـامـت دل نـخـواهـد مـانـد در زنـدان جـسـمعــاقـبــت ایـن نـافــه از آهـو جــدا خــواهـد شــدن
جـان ز لعـل یار هیهات اسـت بـرگردد بـه جـسـمآب از زنــدان گــوهــر کــی رهــا خــواهــد شــدن؟
یوسـف ز تـرک هـوای نـفـس مـلـک مـصـر یـافـتهـر کـه فـرمـان مـی بـرد فـرمـانـروا خـواهـد شـدن
هـر کـه را بــاشــد عــقــیـق صــبــر در زیـر زبــانجــام تــبــخــالـش پــر از آب بــقـا خــواهـد شــدن
دانـه گـر در خـوشـگـی بـال و پـر خـود بـشـکـنـدنــرمــیـش مــهــر دهــان آســیــا خــواهــد شــدن
گر نبـندد در بـه روی تـنگدسـتـان خـوشـتـرسـتاز خـزان بـاغـی کـه بـی بـرگ و نـوا خـواهد شـدن
مـی کـنـد زخــم نـمـایـان بــلـبــلـان را در قـفـسگـر چـنـین بـر روی مـردم غـنـچـه وا خـواهد شـدن
چشم خود را هر که پیش از کوچ ندهد گوشمالوقت رحلت چون رسد بی دست و پا خواهد شدن
مـی شـود مـال بـخـیلـان بـاد دسـتـان را نـصـیبخــرده گـل عـاقـبــت خــرج صــبــا خــواهـد شــدن
بـی نـیازی لـازم افـتـاده اسـت صـائب عـشـق راچـــهــره زریــن مــا، کــان طــلــا خـــواهــد شــدن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج