فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٤٣٨: چیست دانی عشقبازی، بی سخن گویا شدن

چیست دانی عشقبازی، بی سخن گویا شدنچشم پوشیدن ز غیر حق، به حق بینا شدنسـر بـه جـیب خـود فرو بـردن، بـرآوردن ز عرشپـای در دامن کـشـیدن، آسـمـان پـیما شـ…

چیست دانی عشقبازی، بی سخن گویا شدنچشم پوشیدن ز غیر حق، به حق بینا شدن
سـر بـه جـیب خـود فرو بـردن، بـرآوردن ز عرشپـای در دامن کـشـیدن، آسـمـان پـیما شـدن
سنگ طفلان لوح خـاک خویش کردن وقت شامصـبـحـدم از زیر سـنـگ کـودکـان پـیـدا شـدن
بــا دد و دام جـهـان مـانـنـد مـجـنـون سـاخـتــنصاف بـا خلق جـهان چـون سینه صحرا شدن
بــا دد و دام جـهـان مـانـنـد مـجـنـون سـاخـتــنصاف بـا خلق جـهان چـون سینه صحرا شدن
بــا کــمـال آشــنـایـی، زیـســتــن بــیـگـانـه واردر مـیان جـمـع از همـصـحـبـتـان تـنـها شـدن
زین بـیابـان می بـرم خـود را بـرون چـون گردبـادبـیش ازین نـتـوان غـبـار خـاطـر صـحـرا شـدن
عاشقان را تـا فنا از شـادی و غم چـاره نیسـتسیل را پـست و بـلندی هست تـا دریا شدن
شــاهـبــاز طــبــع مــلــا بــال هـر جــا وا کــنــدفکر صائب را علاجـی نیسـت جـز عنقا شدن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج