فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٤٣٧: عشق را حمل بر مجاز مکن

عـشـق را حـمل بـر مجـاز مکنجـان ده ار عاشقی وناز مکنبـا خودی گرد کوی عشق مگردمؤمنی بـی وضـو نمـاز مـکـندست بـاخـود بـکار دوست مبـربـسـوی قـبـلـه پـا د…

عـشـق را حـمل بـر مجـاز مکنجـان ده ار عاشقی وناز مکن
بـا خودی گرد کوی عشق مگردمؤمنی بـی وضـو نمـاز مـکـن
دست بـاخـود بـکار دوست مبـربـسـوی قـبـلـه پـا دراز مـکـن
بـا چـنین رو بـگـرد کـعـبـه مگردجـامـه کـعـبــه و نـمـاز مـکـن
چـون دلت نیست محرم تـوحیدسـفـر کـعـبـه و حـجـاز مـکـن
از پــی تــن قــبـــای نــاز مــدوزمرده راجـز کـفـن جـهاز مکـن
قـدمـت در مقـام محـمودیسـتخـویـشـتـن بـنـده ایـاز مـکـن
راز در دل چو دانه در پنبه استهمچـو حـلاج کشـف راز مکن
بـنـسـیمـی کـه بـر دهانـت وزدلب خود همچو غنچه بازمکن
بـازکن چشم تـا بـبـینی دوستچـون بـدیدی دگـر فـراز مکـن
تـا تـوانـی چـو سـیف فـرغـانـیعشق را حمل بـر مجـاز مکن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج