فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٤٣٦: اندرآ ای اصل اصل شادمانی شاد باش

همچنین تـو دم بـه دم آن جام بـاقی می رسانتــا شـویـم از دسـت و آن بــاقـی تـو دانـی شـاد بــاشبــر نـشـانـه خــاک مـا ایـنـک نـشـان زخــم تــوای نــشـ…

همچنین تـو دم بـه دم آن جام بـاقی می رسانتــا شـویـم از دسـت و آن بــاقـی تـو دانـی شـاد بــاش
بــر نـشـانـه خــاک مـا ایـنـک نـشـان زخــم تــوای نــشــانــه شــاد زی و ای نــشــانــی شــاد بـــاش
ای هـمـا کـز سـایه ات پـر یـافـت کـوه قـاف نـیزای هـمــای خــوش لــقــای آن جــهــانــی شــاد بــاش
هم ظریفی هم حریفی هم چراغی هم شرابهـم جــهـانـی هـم نـهـانـی هـم عــیـانـی شــاد بــاش
تـحـفه های آن جـهانی می رسـانی دم بـه دممی رسـان و می رسـان خـوش می رسانی شاد بـاش
رخـت ها را می کشاند جـان مستـان سوی تـومی چشان و می کشان خوش می کشانی شاد باش
ای جـهان را شـاد کـرده وی زمین را جـمله گنجتــا زمــیـن گــویـد تــو را کــای آســمــانـی شــاد بــاش
گـر سـر خــوبــی بــخــارد دلـبــری در عـهـد تــوپــرچــمــش آرنــد پــیــشــت ارمــغــانــی شــاد بـــاش
گـوهـر آدم بـه عـالـم شـمـس تـبــریـزی تـویـیای ز تــو حــیــران شــده بــحــر مــعــانــی شــاد بــاش
انـدرآ ای اصــل اصــل شــادمـانـی شــاد بــاشانـــــدرآ ای آب آب زنـــــدگــــــانـــــی شــــــاد بــــــاش
گـرت بــیـنـد زنـدگــانـی تــا ابــد بــاقــی شــودورت بــیـنــد مــرده هـم دانــد کــه جــانـی شــاد بــاش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج