فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٤٣٥: گر لاش نمود راه قلاش

گــر لــاش نــمــود راه قــلــاشای هر دو جـهـان غـلـام آن لـاشای دیـده جـهـان و جـان نـدیدهجانست جهان تو یک نفس بـاشگردیست جـهان و اندر این گردجـاروب …

گــر لــاش نــمــود راه قــلــاشای هر دو جـهـان غـلـام آن لـاش
ای دیـده جـهـان و جـان نـدیدهجانست جهان تو یک نفس بـاش
گردیست جـهان و اندر این گردجـاروب نـهان شـدسـت و فـراش
این مشعله از کجـاسـت بـینیآن روز که بشکنی چو خشخاش
عشقی که نهان و آشکارسـتخون ریز و ستـمگرست و اوبـاش
چون کشته شوی در او بمانیمن مـات من الـهوی فـقـد عـاش
عـشـقـسـت نه زر نهان نمـاندالــعـــاشـــق کــل ســـره فــاش
لا حـسـن یلد حـیث لا عـشـقشـابـاش زهـی جـمـال شـابـاش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج