فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٤٣٤: ما نعره به شب زنیم و خاموش

ما نعـره بـه شـب زنیم و خـاموشتــــا درنـــرود درون هـــر گــــوشتـــا بـــو نــبـــرد دمــاغ هــر خــامبــر دیـگ وفــا نـهـیـم ســرپــوشبــخــلــی نـ…

ما نعـره بـه شـب زنیم و خـاموشتــــا درنـــرود درون هـــر گــــوش
تـــا بـــو نــبـــرد دمــاغ هــر خــامبــر دیـگ وفــا نـهـیـم ســرپــوش
بــخــلــی نــبــود ولــی نــشــایـداین شـهره گـلـاب و خـانـه مـوش
شب آمد و جوش خلق بنشستبـرخـیز کز آن ماسـت سـرجـوش
امـشـب ز تــو قـدر یـافـت و عـزتبــر دوش ز کــبــر مـی زنـد دوش
یـک چــنـد سـمـاع گـوش کـردیـمبــردار سـمـاع جــان بــی هـوش
ای تـن دهـنـت پــر از شـکـر شـدپیشت گله نیست هیچ مخروش
ای چـنبـر دف رسـن گـسـسـتـیبـا چـرخـه و دلو و چـاه کـم کوش
چـون گشـت شـکـار شـیر جـانیبــیـزار شــد از شـکـار خــرگـوش
خـرگـوش کـه صـورتـنـد بـی جـانگـرمـابــه پــر از نـگــار مـنـقــوش
بــا نـفـس حــدیـث روح کـم گـویوز نـاقــه مـرده شــیـر کــم دوش
از شــر بــگــریـز یـار شــب بــاشکاندر سـر شب نهند شب پـوش
تـــا صــبـــح وصـــال دررســـیــدندرکـش شـب تــیـره را در آغـوش
از یــاد لــقــای یــار بـــی خـــواباز خـواب شـدسـتـمـان فـراموش
شـب چــتــر سـیـاه دان و بــا وینعـره دهلـسـت و بـانک چـاووش
این فـتـنه بـه هر دمی فـزونسـتامشب بـتـرسـت عشق از دوش
شـب چـیسـت نقاب روی مقصودکای رحـمت و آفـرین بـر آن روش
هین طـبـلک شـب روان فـروکـوبزیـرا کـه ســوار شـد ســیـاووش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج