فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٤٣٣: آن مطرب ما خوشست و چنگش

آن مطرب ما خوشست و چنگشدیـوانـه شـود دل از تـرنـگـشچـون چـنـگ زنـد یـکـی تـو بـنـگـرکز لطف چگونه گشت رنگشگـــر تـــنــگ آیــی ز زنــدگـــانــیبـرجـه ب…

آن مطرب ما خوشست و چنگشدیـوانـه شـود دل از تـرنـگـش
چـون چـنـگ زنـد یـکـی تـو بـنـگـرکز لطف چگونه گشت رنگش
گـــر تـــنــگ آیــی ز زنــدگـــانــیبـرجـه بـه کـنـار گـیر تـنـگـش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج