فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٤٣٢: ای خواجه تو عاقلانه می باش

ای خـواجـه تـو عـاقـلـانه مـی بـاشچـون بــی خـبــری ز شـور اوبــاشآن چـهره که رشـک فـخـر فقرسـتبـا نـاخـن زشـت خـویـش مـخـراشآن بـــت بـــه خــیــال د…

ای خـواجـه تـو عـاقـلـانه مـی بـاشچـون بــی خـبــری ز شـور اوبــاش
آن چـهره که رشـک فـخـر فقرسـتبـا نـاخـن زشـت خـویـش مـخـراش
آن بـــت بـــه خــیــال درنــگــنــجــدبــت هـا بـه خـیـال خـانـه مـتـراش
جمله بت و بت پرست چون اوستغیر کل و جـمله چـیست جـز لاش
نــی فــهـم کــنــنــد خــلــق ایـن رانـی دســتــوری کـه دم زنـم فـاش
ایـن مــاش بــرنــج احــولــانــســتور نی نه بـرنج هسـت و نی ماش
پــایـان هــا را کــجــا شــنــاســنــدچـون پـوشـیدسـت رشـک روهاش
گــــر مـــی دزدی ز زنـــدگــــان دزدای دزد کـفـن بـه شـب چـو نـبـاش
امــا ز قــضــاســت مــات مـن مـاتهم حکم قضاست عاش من عاش
خــامـش کــه ز شــب خــبــر نـداردآن کس که بـه روز خورد خشخاش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج