فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٤٣١: لشکر خط ملک حسنت را به هم خواهد زدن

لشکر خط ملک حسنت را به هم خواهد زدنصفحـه رخـساره ات را خـط قلم خـواهد زدنمی شود همچـشم ابـرو عاقبـت پـشت لبـتسبـزه خـط خیمه بـیرون از عدم خـواهد زدنسـ…

لشکر خط ملک حسنت را به هم خواهد زدنصفحـه رخـساره ات را خـط قلم خـواهد زدن
می شود همچـشم ابـرو عاقبـت پـشت لبـتسبـزه خـط خیمه بـیرون از عدم خـواهد زدن
سـنـبـل کـاکـل ز گـلـزارت هوا خـواهد گـرفـتپس خم از روی تو زلف خم بخم خواهد زدن
خــال دزدت در تــرازو مـی گـذارد ســنـگ کـمرونق دکـان حـسـنـت را بـه هم خـواهد زدن
سـبـزه خـط گلسـتـانت را فـرو خـواهد گرفـتزلـف گـلـبـانگ بـلـنـدی بـر قـدم خـواهد زدن
کــلــک تــقــدیـر از دوات نـافــه آهـوی چــیـنخـط بـیزاری بـه رخـسـارت رقـم خـواهد زدن
مـی نشـیند قـهرمـان خـط بـه تـخـت انـتـقـامبـر سـر زلـف کـجـت تـیغ دو دم خـواهـد زدن
سنبـل زلفت تـرا خـواهد شدن دل شاخ شاخخـار بـر رخـسار گل نیش ستـم خـواهد زدن
از دل آیـنـه آه ســرد ســر خــواهـد کــشــیـدشـام از صـبـح بـنـاگـوش تـو دم خـواهد زدن
لشـکـر کـاکـل تـرا از سـر پـریشـان می شـودخط مشکین شانه بـر زلف ستم خواهد زدن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج