فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٤٣١: از روی لاله گون تو در خون تپید رنگ

از روی لـالـه گـون تـو در خـون تـپـیـد رنـگدیــوانــه وار پــیــرهــن گــل دریــد رنــگتــا روی آتــشــیـن تــو دربــاغ جــلـوه کـرداز روی گل چـو قطره…

از روی لـالـه گـون تـو در خـون تـپـیـد رنـگدیــوانــه وار پــیــرهــن گــل دریــد رنــگ
تــا روی آتــشــیـن تــو دربــاغ جــلـوه کـرداز روی گل چـو قطره شـبـنم چـکید رنگ
تـا چـهره لطـیف تـو گـلگـل شـد از شـرابدر تـنگـنای غـنچـه ز خـجـلت خـزید رنگ
شـد تـا رخ هـمـیشـه بـهـار تـو بـی نـقـابپـیـونـد خـود ز چـهـره گـلـهـا بـریـد رنـگ
در جــام لــالــه و قــدح گــل غــریــب بــوددر دور عـارض تـوبـه مـصـرف رسـید رنگ
بــال و پــر رمــیـدن رنــگ اســت مــوج آبدر لــعــل آبــدار تــو چــون آرمـیـده رنـگ
بـاشـد بـه زیـر تـیغ زآسـیـب چـشـم زخـمبـر رخت هرکه پـنجـه خونین کشید رنگ
پــای حـنـا گـرفـتــه ز رفـتــار عـاجــز سـتهـرگـز بـه گـرد بــو نـتـوانـد رسـیـد رنـگ
بـال و پـر هـمـنـد حـریفـان سـسـت عـهـدبـو می رود بـه بـاد چـو از گـل پـرید رنگ
امید بـاز گـشـت گل بـی بـصـیرتـی اسـتآن را کــز آفــتــاب قــیـامــت پــریـد رنـگ
شد روی آسـمان شفقی از سـرشک مناز باده شیشه را به رگ و پی دوید رنگ
آلـوده کـی شــود بــه عــلـایـق روان پــاککـز زخـم تـیـغ تـیـز بــرآیـد سـفـیـد رنـگ
صائب شکسته باش که این شوخ دیدگانبـر روی هـیـچ کـس نـتـوانـنـد دیـد رنـگ

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج