فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٤٣٠: آمد بهار و شد در و دیوار لاله رنگ

آمــد بـــهــار و شـــد در و دیــوار لــالــه رنــگاز جوش لاله شیشه پرباده گشت سنگاز بــس کــشــیــد ابــر بــه بــرتــنــگ بــاغ رامیدان خـنده بـردهن…

آمــد بـــهــار و شـــد در و دیــوار لــالــه رنــگاز جوش لاله شیشه پرباده گشت سنگ
از بــس کــشــیــد ابــر بــه بــرتــنــگ بــاغ رامیدان خـنده بـردهن غـنچـه گشـت تـنگ
بــاغ از بــنـفـشــه رخــســار یـوســف اســتگـردیـده از تــپــانـچـه اخـوان کـبــود رنـگ
بـــتـــخـــانــه فــرنــگ کــن از بـــاده مــغــز رااکنون که گشـت روی زمین صـورت فـرنگ
مطرب چه حاجت است کسی را که می زندبـر سنگ خاره شیشه ناموس بـی درنگ
چـون سـرو مـی کـند بـه نظـر جـلـوه گـردبـاداز بـس زدود دامـن صـحـرا ز سـیـنـه زنـگ
صـائب درین دو هفـتـه که گل جـوش می زندچـون داغ لـالـه بـاده لـعـلـی مده ز چـنگ

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج