فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٤٢: کار تو داری صنما قدر تو باری صنما

کـار تــو داری صــنـمـا قــدر تــو بــاری صــنـمـاما همه پـابـسـتـه تـو شـیر شـکاری صنمادلـبــر بــی کـیـنـه مـا شــمـع دل ســیـنـه مـادر دو جـهان در …

کـار تــو داری صــنـمـا قــدر تــو بــاری صــنـمـاما همه پـابـسـتـه تـو شـیر شـکاری صنما
دلـبــر بــی کـیـنـه مـا شــمـع دل ســیـنـه مـادر دو جـهان در دو سـرا کار تـو داری صنما
ذره بــه ذره بــر تــو سـجــده کـنـان بــر در تــوچـاکـر و یـاری گـر تـو آه چـه یـاری صـنـمـا
هر نفـسـی تـشـنه تـرم بـسـتـه جـوع البـقرمگفـت کـه دریا بـخـوری گفـتـم کآری صـنما
هر کـی ز تـو نیسـت جـدا هیچ نمیرد بـه خـداآنگـه اگـر مـرگ بـود پـیش تـو بـاری صـنمـا
نیسـت مرا کار و دکان هسـتـم بـی کار جـهانزان کـه نـدانـم جــز تــو کـارگـزاری صـنـمـا
خواه شب و خواه سحـر نیستـم از هر دو خبـرکیست خبر چیست خبر روزشماری صنما
روز مــرا دیــدن تــو شــب غــم بــبــریــدن تــواز تـو شـبـم روز شـود همچـو نهاری صنما
بــاغ پــر از نـعـمـت مـن گـلـبــن بــازیـنـت مـنهیچ نـدید و نـبـود چـون تـو بـهاری صـنـمـا
جـسـم مـرا خـاک کـنـی خـاک مـرا پـاک کـنیبـاز مـرا نـقـش کـنـی مـاه عـذاری صـنـمـا
فــلـســفــیـک کــور شــود نـور از او دور شــودزو ندمد سـنبـل دین چـونک نکـاری صـنمـا
فلسفی این هستی من عارف تو مستی منخوبـی این زشتـی آن هم تـو نگاری صنما

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج