فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٤٢: ای دوست بی تو ما را اندر جهان چه خوشی

ای دوست بی تو ما را اندر جهان چه خوشیبی چون تو دلستانی در تن ز جان چه خوشیپرسی ز من که بی من بـا خود چه بـود حالتاندر جـوار دشـمن بـی دوسـتـان چـه خـو…

ای دوست بی تو ما را اندر جهان چه خوشیبی چون تو دلستانی در تن ز جان چه خوشی
پرسی ز من که بی من بـا خود چه بـود حالتاندر جـوار دشـمن بـی دوسـتـان چـه خـوشـی
مشـتـاق چـون تـویی را از غـیر تـو چـه راحـتجـویای قـوت جـان را از آب و نـان چـه خـوشـی
گــفــتــی مــرا کــه چــونـی در دامـگــاه دنـیـامـرغ آبــی فـلـک را در خــاکـدان چــه خـوشـی
گـویـی خــوشـسـت حــالـت بــا مـردم زمـانـهبــا هـمـرهـان رهـزن در کـاروان چــه خــوشـی
از جـان خـود دلـی را بـی وصـل تـو چـه نیکـیزآب دهـن کـسـی را انـدر دهـان چـه خـوشـی
ایـن جــان نـازنـیـن را از جــسـم راحــتــی نـهبـا همدگر دو ضـد را در یک مکان چـه خـوشـی
جـویـای حـضـرتـت را از سـیف نـیـسـت بـهـرهآنـرا کـه زنـده بـاشـد از مـردگـان چـه خـوشـی
دنـــیــا و آخـــرت را بـــهـــر تـــو تـــرک کـــردمبـی تو درین چه راحت جز تو در آن چه خوشی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج