فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٤٢٩: برفتم دی به پیشش سخت پرجوش

برفتم دی به پیشش سخت پرجوشنـپــرســیـد او مـرا بــنـشــســت خــامـوشنـظـر کـردم بـر او یـعـنـی کـه واپـرسکـه بــی روی چـو مـاهـم چـون بــدی دوشنــظــر…

برفتم دی به پیشش سخت پرجوشنـپــرســیـد او مـرا بــنـشــســت خــامـوش
نـظـر کـردم بـر او یـعـنـی کـه واپـرسکـه بــی روی چـو مـاهـم چـون بــدی دوش
نــظــر انــدر زمــیـن مــی کــرد یــارمکه یعنی چون زمین شو پست و بی هوش
بــبـوسـیـدم زمـیـن را سـجـده کـردمکـه یعـنی چـون زمـینم مـسـت و مـدهوش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج