فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٤٢٨: جهان فروز چنان گشت باده گلرنگ

جـهان فروز چـنان گشـت بـاده گلرنگکه از شـمار شـرر می دهد خـبـر دل سـنگچـکیده جـگر شـعله اسـت نغمه عودکمند عـشـرت رم کرده اسـت رشـتـه چـنگهوای چـیدن گـ…

جـهان فروز چـنان گشـت بـاده گلرنگکه از شـمار شـرر می دهد خـبـر دل سـنگ
چـکیده جـگر شـعله اسـت نغمه عودکمند عـشـرت رم کرده اسـت رشـتـه چـنگ
هوای چـیدن گـل دارم از گـلـسـتـانیکـه بــاغـبـان جـهـد از خـواب از پـریـدن رنـگ
سفینه املم در محیطی افتاده استکه هست رشته شیرازه اش ز پشت نهنگ
دلم بـه اختـر بـدروز سینه صاف شودسـتــاره پــنـبــه گـذارد اگـر بــه داغ پــلـنـگ
شـراب عشـق درآید اگر بـه خـانه زورشـود ز ســایـه مـیـنـاکـبــود چــهـره سـنـگ
بـه قید رسـم گرفـتـار شـد دل صـائبمـبـاد هـیـچ مـسـلـمـان اسـیـر قـیـد فـرنـگ

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج